Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 • Minimální věk klienta 21 let, musí být držitelem platného řidičského průkazu. 
 • Cena denního pronájmu vozidla je stanovena na 24 hodin od převzetí vozidla do jeho faktického předání.
 • Klient vrací dodávku se stejným množstvím paliva a adblue, jako při převzetí dodávky klientem. Při převzetí vozidla je pořízena Foto dokumentace vozidla interiér, exteriér a stav paliva, stejně tak vrací auto umyté zevnitř i zvenčí, jako při převzetí.Klient přebírá za vozidlo plnou zodpovědnost.
 • Tolerance od smluvně dohodnutého převzetí vozidla je 20 minut. V případě nedodržení této tolerance a včasného neinformování o zpoždění (telefon, SMS) je přičtena ke stávající ceně pronájmu částka za další pronajatý den vozu.
 • Klient musí před uzavřením smlouvy o "Pronájmu vozidla" sdělit, kde se bude daná dodávka pohybovat a zda chce vycestovat do zahraničí a kam. Jinak je překročení státních hranic ČR nepřípustné.
 • Dojde-li k pojistné události, či poškození vozu příčinou nájemce, je nájemce vozu povinen zaplatit Spoluúčast ve výši 10000kč a ponechat kauci pronajímateli, kterému vznikne ušlý zisk z pronájmu vozu dalším osobám. Po následné opravě bude vyúčtována nájemci částka za opravu vozu, která je splatná do 14-ti dnů po opravě vozu.
 • Přijde-li pronajímateli pokuta za porušení pravidel silničního provozu nájemcem, bude pokuta vymáhána na nájemci pronajatého vozidla.
 • Při dopravní nehodě, v jakémkoliv případě ať už se jedná o malou škodní událost je povinnost nájemce přivolat PČR (policii ČR), aby sepsali potvrzení o účasti na dopravní nehodě, okamžitě nahlásit pronajímateli vozu, sepsat protokol o dopravní nehodě, musí být uveden přesný popis, viník musí do poznámek uvést, že souhlasí se zaviněním, podpis obou účastníků. Nebude-li dodržen tento postup, pronajímatel má právo ponechat si bezpečnostní záruku do doby vyplacení škodné události.
 • Klient hradí při převzetí vozu cenu za pronájem a kauci (bezpečnostní záruku), která bude vrácena při vracení vozidla.
 • Za znečištění interiéru či zavazadlového (nákladového) prostoru bude účtována nájemci pokuta ve výši 800 Kč
 • Za znečištění exteriéru bude účtována nájemci pokuta ve výši 500 Kč
 • Ve všech vozidlech je zákaz kouření. Za porušení zákazu vzniká pokuta ve výši 5000kč
 • Veškeré poškození exteriéru, interiéru, zavazadlového prostoru, čistotu vozu, najde nájemce v předávacím protokolu tj. fotodokumentace, která je nedílnou součástí nájemní smlouvy.
 • V případě poruchy pronajatého automobilu přistavení náhradního vozu zdarma.
 • Zrušení závazné rezervace je provést minimálně 3 dny před datem zapůjčení vozu. V případě, že doba bude kratší než 3 dny bude účtován poplatek 50% z ceny nájemného. Při předčasném ukončení smlouvy se zbylé nájemné nevrací.


Základní ustanovení

 1. Právní vztahy mezi účastníky nájemní smlouvy, jak jsou v nájemní smlouvě uvedené, se řídí úst. § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 2. V případě fyzické osoby může být nájemní smlouva uzavřena jen s osobou, která dosáhla věku alespoň 21 let
 3. Předmět a doba nájmu jsou dohodnuty vždy přímo v nájemní smlouvě.
 4. Společně s vozidlem (dále jen "předmět nájmu"), který je ve stavu odpovídajícím účelu jeho použití a obecně závazným právním předpisům stanovícím podmínky provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích obdrží nájemce k užívání i tzv. povinnou výbavu (trojúhelník, lékárnička, náhradní kolo, jedna sadu klíčů od vozidla, osvědčení o technickém průkazu, doklad o zaplacení zákonného pojištění z provozu motorových vozidel, dálniční známka.)
 5. Nájemce bere dále na vědomí, že předmět nájmu je havarijně pojištěn pro provoz na území České republiky vč. Evropy za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy. Nájemce se zavazuje nahradit pronajímateli škodu vzniklou na předmětu nájmu, a to i odcizením, která nebude z jakéhokoliv důvodu zcela nebo zčásti kryta plněním pojišťovny. Škodu do výše 10.000,- Kč bez DPH hradí nájemce vždy.
 6. Nájemce podpisem nájemní smlouvy a převzetím předmětu nájmu potvrzuje, že byl seznámen se způsobem užívání předmětu nájmu, jakož i technickými předpisy výrobce a zavazuje se předmět nájmu užívat jen tímto předepsaným způsobem. Nájemce se rovněž zavazuje používat při provozu předmětu nájmu jen předepsané pohonné hmoty a jiné náplně, dodržovat předepsané huštění pneumatik, předmět nájmu nepřetěžovat a dbát na jeho řádný technický stav. Nájemce se dále zavazuje, že nebude žádným způsobem zasahovat do technického stavu předmětu nájmu nebo tento jakkoliv upravovat, doplňovat nebo pozměňovat. V případě porušení tohoto závazku je nájemce povinen nahradit pronajímateli vzniklou škodu a rovněž smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé shora uvedené porušení. Tato smluvní pokuta nevylučuje pronajímatelovu možnost domáhat se náhrady škody.
 7. Nájemce je povinen při uzavření písemné nájemní smlouvy složit v hotovosti pronajímateli peněžitou kauci, jejíž konkrétní výše je uvedená v písemné nájemní smlouvě. Minimální výše takové peněžité kauce činí 10.000,- Kč a pronajímatel je oprávněn v případě vzniku jakéhokoliv peněžitého nároku dle nájemní smlouvy či těchto podmínek jednostranně započíst takový peněžitý nárok na složenou kauci.

Pohonné hmoty, poruchy předmětu nájmu, nájemné

 1. Spotřebované pohonné hmoty i další provozní náplně (Adblue) hradí nájemce ze svého. Pokud není stranami v písemné smlouvě sjednáno jinak, přebírá nájemce předmět nájmu vždy s plnou nádrží a zavazuje se předmět nájmu s plnou nádrží vrátit pronajímateli. V případě, že nájemce nevrátí předmět nájmu po skončení ujednané doby nájmu s plnou nádrží, má pronajímatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč.
 2. Dojde-li v průběhu nájmu na předmětu nájmu k poruše, je nájemce povinen o této skutečnosti bezodkladně telefonicky informovat pronajímatele a další postup k odstranění poruchy zvolit s jeho souhlasem. V průběhu nájmu může být odstraněna závada jen v odborném servisu. Náklady na její odstranění, nejvýše však do částky 1.000 Kč může nájemce zaplatit bez předchozího souhlasu pronajímatele. Po předložení dokladu mu budou takto vynaložené prostředky pronajímatelem proplaceny. Je-li cena za opravu vyšší, může být oprava provedena jen s předchozím souhlasem pronajímatele.
 3. Každou dopravní nehodu, vč. odcizení vozu nebo jinou událost, při níž došlo k poškození, nebo zničení předmětu nájmu, anebo dojde-li v souvislosti s provozem předmětu nájmu k jakémukoliv zranění osob, je nájemce povinen bez zbytečného odkladu ohlásit pronajímateli, se kterým se dohodne na případném nahlášení Policii ČR. V případě zavinění dopravní nehody nájemcem vozidla, je nájemce povinen uhradit veškeré náklady, které nehradí pojišťovna nebo jsou nad rámec asistenčních služeb (např. odtah v rámci ČR do místa provozovny přesahující 50 km, vyproštění vozidla atd.)
 4. Nájemce bere na vědomí, že předmět nájmu musí být po ukončení jízdy nebo jeho odstavení vždy uzamčen. V opačném případě se má vždy za to, že nájemce vzniklou škodu zavinil.
 5. Nájemné za vozidlo je splatné v plné výši v hotovosti či bankovním převodem přes QR kód a najednou, před převzetím předmětu nájmu při podpisu nájemní smlouvy. Při zájmu nájemce o prodloužení nájmu vozidla po uplynutí nájemní doby uvedené ve smlouvě, je nájemce povinen se osobně dostavit do sídla pronajímatele, kde se svolením pronajímatele a složením nové peněžité zálohy, bude nájem vozidla prodloužen. Nájemce může o takovém svém záměru informovat pronajímatele i telefonicky, přičemž pokud se strany nedohodnou jinak, lze nájem tímto způsobem prodloužit jen o 1 den. V případě nedodržení podmínek tohoto bodu, bude předmět nájmu považován pronajímatelem za odcizený a skutečnost bude neodkladně hlášena Policii České republiky. Pokud chce nájemce vrátit předmět nájmu před termínem který je daný sjednanou nájemní dobou ve smlouvě, není povinností pronajímatele vrátit poměrnou část nájemného.
 6. V případě dlouhodobého nájmu je nájemce povinen předem při podpisu nájemní smlouvy uhradit nájemné za prvních 30 dnů. Nájemné za další období bude pronajímatel nájemci účtovat vždy za každých 30 dnů předem v hotovosti, pokud nebude stranami dohodnuto jinak. Pronajímatel a nájemce se v této souvislosti dohodli, že prvním dnem prodlení s placením nájemného nájemní smlouva zaniká a nájemce je povinen ihned vrátit předmět nájmu zpět pronajímateli. Pokud chce nájemce vrátit předmět nájmu před termínem, který je daný sjednanou nájemní dobou ve smlouvě, není povinností pronajímatele vrátit poměrnou část nájemného.

Vrácení předmětu nájmu, smluvní sankce

 1. Při vrácení předmětu nájmu bude pronajímatelem provedeno v případě pozdního vrácení předmětu nájmu doúčtování ceny za pronájem, včetně případných majetkových sankcí za porušení nájemní smlouvy a těchto podmínek.
 2. Nájemce je povinen případně doúčtovanou částku zaplatit ihned, v hotovosti a najednou. V případě prodlení s placením je nájemce povinen zaplatit pronajímateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Toto ujednání platí i pro případ jiné dohody smluvních stran ohledně hrazení částek u dlouhodobého pronájmu.
 3. V případě defektu nebo poškození pneumatik je nájemce povinen zaplatit pronajímateli skutečné náklady na opravu nebo pořízení nové věci, není-li oprava možná.
 4. Nájemce je povinen vrátit předmět nájmu pronajímateli ve smluvené době v místě sídla pronajímatele v Kunovicích u Uherského Hradiště, pokud nebylo s pronajímatelem domluveno jinak. Před přistavením vozidla k ukončení nájmu je nájemce povinen vždy telefonicky dohodnout přesnou dobu /hodinu/ předání s pronajímatelem. Pokud chce nájemce vozidlo vrátit mimo sídlo pronajímatele, musí se domluvit s pronajímatelem, přičemž podmínkou pro takový postup může být úhrada peněžité částky stanovené pronajímatelem. Předmět nájmu musí být pronajímateli vrácen v takovém stavu čistoty, v jakém jej nájemce přebíral. V opačném případě je nájemce povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, přičemž tato smluvní pokuta nevylučuje nárok pronajímatele na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s vyčištěním vozidla.
 5. Nájemce je oprávněn předmět nájmu užívat jen na území České republiky. O výjezdu do zahraničí je nájemce povinen žádat osobně pronajímatele. Bez výslovného souhlasu pronajímatele není nájemce oprávněn s vozidlem opustit území České republiky.
 6. V případě zájmu nájemce o spoluužívání předmětu nájmu s další osobou (tedy další řidič, kromě nájemce samotného), je povinen si k tomuto vyžádat souhlas pronajímatele při uzavření nájemní smlouvy. Takový souhlas musí být písemný. Pronajímatel v takovém případě může požadovat vyšší sazbu nájemného již při uzavírání nájemní smlouvy. V případě, že nájemce přenechá k užívání předmět nájmu třetí osobě bez souhlasu pronajímatele, má pronajímatel nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení. Za veškeré škody způsobené na předmětu nájmu i v době užívání předmětu nájmu třetí osobou odpovídá v plné výši nájemce dle uzavřené nájemní smlouvy.
 7. Veškeré smluvní pokuty vyplývající z uzavřené nájemní smlouvy či těchto podmínek jsou splatné okamžikem vzniku práva na smluvní pokutu.